ning4 mung4

柠  檬

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?
  1. 柠檬系一只混种树。

  2. 佢个名系英文 lemon 译过来。

  3. 佢嘅果多汁,可以用来煮嘢食又或者系整嘢饮。

  4. 柠檬有 5% 系柠檬酸。

  5. 因为柠檬又平又够酸,所以成日畀人用来做化学实验。

如果一个广东女生同你讲,

“我请你食柠檬。”

咁就唔系啲咩好事。

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

食柠檬:人食咗柠檬会觉得很酸。食柠檬通常系形容畀人拒绝,心如边唔舒服,经常用于对心仪对象表白、约会被拒绝。

但系如果你同佢讲,

我请你饮柠檬!

咁就唔同讲法喇!

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

阿咩同你讲,自古以嚟

广东人就对柠檬味嘅嘢饮情有独钟!

有啲仲要上晒瘾!

ning4 seoi2

柠  水

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

即系〔柠檬水〕,系一种用柠檬吊味嘅水,通常会落糖,冻热饮都得。热嘅叫〔热柠水〕;冻嘅叫〔冻柠水〕。

 

比起普通滚水,柠檬水更加酸甜清新,而且仲有美白功效。

ning4 caa4

柠  茶

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

即系〔柠檬茶〕,系一种用柠檬调味嘅红茶,起源有人话系英国,又有人话系俄罗斯。

喺茶餐厅同快餐店成日见到嘅嘢饮,分为热饮同冻饮两种,一般叫佢哋做〔热柠茶〕、〔冻柠茶〕,间中有〔冻柠Tea〕嘅叫法。茶餐厅嘅伙记为咗啲快落单,会将柠乐写成〔0T〕。

而阿咩必须要提及柠檬茶中嘅鸦片——〔维他柠檬茶〕,只要饮一啖,立即上瘾,男女老幼,无一幸免。

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

ning4 fe1

柠 啡

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

即系〔柠檬咖啡〕,系茶餐厅发明嘅嘢饮,将柠檬切片放落杯斋啡度,原理同柠茶一样。柠啡呢个配搭比较骑呢,所以唔系咁普及。

阿咩点都觉得,柠啡听起身好似黑暗料理……

ning4 ban1

柠  宾

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

即系〔柠檬利宾纳〕,做法系将柠檬片加入一杯利宾纳度。

利宾纳(Ribena)系葛兰素史克旗下嘅一种饮料,成份有黑加仑汁(注:黑加仑唔系葡萄,而系黑醋栗)、蔗糖水等。

喺少数情况下亦会叫佢做〔柠檬黑加仑子〕,因为避免帮人做宣传。

ning4 lok6

柠  乐

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

即系〔柠檬可乐〕,做法系将柠檬片放入杯可乐度,多数用可口可乐而唔系百事可乐,可乐加入柠檬之后,口味变得更丰富可口。

柠檬可乐通常系冻饮,不过亦有热嘅饮法,叫做〔柠乐煲姜〕(后边会提及)。茶餐厅嘅伙记为咗啲快落单,会将柠乐写成〔06〕。

ning4 cat1

柠  七

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

即系〔柠檬七喜〕,做法好简单,就系直接将新鲜嘅柠檬切片,放入杯七喜度,类似柠檬可乐,佢嘅起源已经冇人知。

茶餐厅嘅伙记,为咗加快落单,会将柠七写成〔07〕。

ning4 mat6

柠  蜜

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

即系〔柠檬蜜糖水〕,将蜂蜜里面嘅冬蜜同水媾匀,再加两三片柠檬就得。

因为成本问题,茶餐厅一般会用西洋菜蜜代替蜂蜜。另外亦有浓缩柠蜜同罐装嘅媾稀过嘅柠蜜,一般可以喺超市买到。

haam4 ning4 cat1

咸  柠  七

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

即系〔咸柠檬七喜〕,系柠檬七喜嘅变型,做法系将咸柠檬加入杯七喜汽水度,有人相信呢种嘢饮可以化痰润喉。

ning4 lok6 bou1 goeng1

柠   乐   煲   姜

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

即系〔柠檬可乐煲姜〕,有时会叫做〔煲柠乐〕、〔煲柠乐加姜〕或者〔姜柠乐〕。

系香港一种民间食疗,有一啲人喺感冒初起时,会煲滚可乐、加入柠檬同老姜,相信饮咗可以去感冒,虽然佢嘅药效唔系好清楚,不过暖水同姜本身的确可以舒缓发冷同喉咙唔舒服。

简简单单一个柠檬,

都可以搞出咁多个唔同花肾嘅饮料,

系咪觉得广东饮食文化真系博大精深咧,

而阿咩个人最中意嘅都系——

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

阿咩都系祝福大家,

多啲饮柠檬,

少啲食柠檬啦!

 

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?

阿咩郑重承诺,

如果本文阅读量过10万,

阿咩直播饮各种“柠檬乱沟”!

你哋要我饮乜,我就饮乜!

素材来源于广东话资料库

羊城网负责整理编辑

广东人饮乜都沟柠檬,系咪有病?